IBM SPSS


โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ทางสถิติ


รายละเอียดของซอฟต์แวร์

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

IBM SPSS Statistics ซอฟต์แวร์ทางสถิติชั้นนำของโลกที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหาทางธุรกิจและการวิจัยในการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มคาดการณ์และวางแผนที่จะตรวจสอบสมมติฐานและผลข้อสรุปที่ถูกต้อง

IBM SPSS Modeler เป็นโปรแกรมออกแบบแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ในทุกระดับทักษะ ในการปรับใช้ข้อมูลเชิงลึกตามขนาดเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ IBM SPSS Modeler สนับสนุนวงจรข้อมูลการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ความเข้าใจในข้อมูลไปจนถึงการนำไปใช้กับอัลกอริธึมและความสามารถต่างๆมากมายเช่นการวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการเพิ่มประสิทธิภาพ


คุณสมบัติซอฟต์แวร์

Missing Values คุณสามารถใช้ IBM SPSS กำหนดข้อมูลที่ขาดหายไปของคุณและสรุปผลข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่หายไป
Drive revenue growth ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจที่ดำเนินการได้ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ โดยจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง
Multicolor Plot สามารถกำหนดฐานข้อมูลโดยใส่ค่าตัวเลขเพื่อคำนวณและแสดงผลลงฐานข้อมูลในรูปแบบของกราฟด้วยโปรแกรม IBM SPSS Modelerบริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand